Personvernerklæring

KIAS Gruppen


Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING
Kias gruppen fokuserer på å ivareta og beskytte personers personopplysninger og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette kan være opplysninger om egne ansatte, kunder og leverandører eller andre brukere av våre tjenester som henvender seg til oss via vår hjemmeside.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Kias gruppen mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Kias gruppen, og hva Kias gruppen gjør for å beskytte personopplysningene.
Personvernombud i Kias gruppen er Christer Peterson

PERSONVERNERKLÆRINGEN TIL KIAS GRUPPEN
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Kias gruppen behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.
Kias gruppens personalsjef Christer Peterson, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

REGISTRERING OG INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Kias gruppen behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger dersom du fyller ut et skjema på vår hjemmeside og opplyser navn, epost, telefonnummer, bedrift etc.
Kias gruppen får også personopplysninger fra samarbeidspartnere, der flere aktører samarbeider for å gi kunden/brukeren et best mulig tilbud.
I tillegg samler Kias gruppen løpende inn og behandler informasjon om deres kundeforhold med Kias gruppen, som for eksempel opplysninger om hvilke produkter din bedrift har, om dere har deltatt på kurs i regi av Kias gruppen og lignende.

HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE TIL?
Kias gruppen bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gjennomføre leveransen og faktureringen. Kias gruppen behandler altså personopplysninger med samtykke eller for å møte avtaleforpliktelser jamfør Personopplysningloven § 8.

INNSAMLING AV INFORMASJON VIA HJEMMESIDE
Kias gruppen bruker ikke cookies på hjemmesiden. Det betyr at den informasjonen vi registrerer er den du gir fra deg frivillig, ved for eksempel å sende inn et skjema.
Når du sender inn et skjema via vår nettside skal det tydelig komme frem hva du registrerer deg for. Kias gruppen vil kun benytte informasjonen du sender inn, til det spesifikke formål som står oppgitt på skjemaet du har sendt inn.
All informasjon som registreres via skjemaer, chat-dialoger og andre registreringer på nettsiden, vil lagres lokalt i Kias gruppens informasjonssystemer, og vil oppbevares, forvaltes og eventuelt slettes enten ved henvendelse fra deg, eller når behandlingen ikke lenger er nødvendig.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Kias gruppen oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og gjennomfører til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Kias gruppen har et rettslig grunnlag for det og et nødvendig behov for å lagre opplysningene. Når Kias gruppen ikke lenger har et rettslig grunnlag eller et nødvendig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.
Kias gruppen utleverer ikke personopplysninger til 3. land utenfor EØS. Enkelte av Kias Gruppens? interne systemer ligger i skytjenester. Disse er da plassert hos leverandører der behandlingen er regulert med en databehandleravtale.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER / TAUSHETSPLIKT
Kias gruppen vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

DINE RETTIGHETER
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Kias gruppen har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.
Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du også når som helst trekke dette tilbake.
Vi skal besvare henvendelser fra registrerte personer uten ugrunnet opphold. Henvendelser om ovennevnte kan rettes mot Christer Peterson. Dersom du mener det foreligger brudd på personopplysningsreglene kan du klage dette inn til Datatilsynet.

REVISJON AV PERSONVERNERKLÆRINGEN
Kias Gruppen kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a. Behandlingen av personopplysninger endres.
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.
Kias gruppen vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

KIAS GRUPPEN